Znatno veće ovlasti za komunalnog redara

Ubrzanim ritmom vijećnici Općine Jakovlje odrađuju sjednice, a sve s ciljem da se osiguraju uvjeti za planiranu izgradnju nove tvornice. Ipak, treba odraditi i redovne aktivnosti na sjednicama, a ovog puta na dnevnom redu bile su neke komunalne odluke te mjere zaštite od požara.

Velika je novost da će komunalni redar od sada imati znatno veće ovlasti kako bi se komunalne odluke bolje provodile, odnosnom da ih se kvalitetnije može nadgledati, a po potrebi i kažnjavati one koji rade protivno odlukama. Prije svega, nije bila predviđena mogućnost da komunalni redar utvrdi identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, a što je stupanjem na snagu novog Zakona, koji propisuje navedenu mogućnost, omogućeno.

Djelokrug rada se tijekom vremena znatno proširio te ne obuhvaća isključivo nadzor komunalnog reda, nego i drugih područja, primjerice područja zaštite od buke, zaštite okoliša ili zaštite životinja. Pri tome se ovlasti redara određuju tako da se ti zakoni pozivaju na nove ovlasti, koje nisu bile obuhvaćene samim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Nove ovlasti komunalni redar primjenjivat će u službenoj odori i sa službenom iskaznicom. 

Vijeće je donijelo i niz odluka o zaštiti od požara na poljoprivrednim zemljištima te korištenju mehanizacije u slučaju potrebe, a prihvaćen je i Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Jakovlje.