Gradsko vijeće Velike Gorice odobrilo kreditiranje obnove Osnovne škole Vukovina i Nikole Hribara

U nastavku 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice prihvaćen je i novi prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju, kojega je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za financije Žaneta Štefančić. Naime, u Proračunu je usvojen dio koji se odnosi na financiranje dva kapitalna projekta energetske obnove dvije osnovne škole – OŠ Vukovina i OŠ Nikole Hribara.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 31.9 milijuna kuna, a koje bi se financiralo putem EU sredstava u visini od 11.8 milijuna kuna, kapitalnih pomoći 6.5 milijuna kuna te iz sredstava kreditnog zaduženja 13.5 milijuna kuna. Zahtjevi za ponudama zatraženi su kod 6 banaka, dok je najpovoljniju ponudila Esrte&Steiermärkische Bank uz efektivnu kamatnu stopu 0.90% na rok otplate 5 godina i 20 jednakih tromjesečnih rata, s dospijećem prve rate 31. ožujka 2020.

– Prema dostavljenoj ponudi i otplatnom planu vidljivo je da ćemo za ovih 13.5 milijuna kuna platiti kamatu u visini 361.711 kuna, a sredstva se osiguravaju u okviru Proračuna. Otplata započinje od 2019. kada ćemo plaćati samo interkalarnu kamatu, ali glavnica i kamata ide tek od 2020. Završetak otplate je 2024. godine, objasnila je pročelnica Štefančić.

Oporba je prozvala projekt za manjak transparentnosti te pod povećalo stavila vrijednost sredstava koje će se utrošiti samo na obnovu dviju škola, u potpunosti zanemarivši činjenicu kako je riječ o EU projektu, koji je znatno prije ovoga Prijedloga prošao kroz mnogobrojne domaće i europske kontrole i revizije. Naposljetku, prijedlog je prihvaćen sa 17 glasova za, 1 protiv i 3 suzdržana.