Županija će i ove i sljedeće godine provoditi mjeru za WiFi pristupne točke

Predstavnicima gradova i općina, kao i pravnim osobama kojima je Županija osnivač ili većinski vlasnik predstavljene su danas mjere koje će se provoditi u ovoj godini u sklopu Programa pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa EU.

Županija će u ovoj godini raspisati javne pozive za tehničku pomoć za prijavu projekata na natječaje i javne pozive u okviru ESI fondova i programa EU, za izradu projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora, za izradu strategija i provedbu projekata razvoja pametnih gradova, za sufinanciranje vlastitog udjela korisnika pri provedbi projekata koji se financiraju iz ESI fondova i programa EU te za razvoj WiFi pristupnih točaka u gradovima i općinama.

-Uz već dobro poznate mjere koje provodimo od 2015., novina je mjera kojom se žele uspostaviti WiFi pristupne točke, kao jedan od temelja daljnjega razvoja gradova i općina. Mjeru ćemo provoditi u ovoj i u idućoj godini ne bi li svaki grad i općina na svojem području imali određene lokacije pokrivene besplatnim WiFi internetom. Za ovu mjeru osigurali smo u ovoj godini milijun kuna, što bi, očekujemo, bilo dovoljno za uspostavu pristupnih točaka u 12-13 jedinica lokalne samouprave. Za uspostavu ovih točaka odobravat ćemo po 80 tisuća kuna- rekao je Velimir Kokot, pročelnik Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju.

Uvodno je prisutne pozdravila zamjenica župana Nadica Žužak, rekavši da povlačenje europskih sredstava od strane gradova i općina ne doprinosi samo njihovu razvoju, nego i razvoju županije u cjelini. Prisutni su upoznati i s digitalnom aplikacijom putem koje će se, od ove godine, elektroničkim putem podnositi prijave za povlačenje županijskih sredstava kroz pet navedenih mjera.