U Svetoj Nedelji donesena odluka o prikupljanju komunalnog otpada

Vijećnici Gradskog vijeća Svete Nedelje donijeli su jednoglasnu odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada. 

Nakon predstavljenog amandmana odnosno ispravka pojedinih dijelova Odluke od strane predlagatelja, točku je obrazložila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Delač istaknuvši kako je donošenje ove odluke obveza usklađivanja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpada i s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom. U poduljoj raspravi na pitanja vijećnika odgovarao je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi istaknuvši kako je cilj potaknuti građane na razvrstavanje i odvajanje otpada, te da će se provesti i kampanja za edukaciju i informiranje građana o razvrstavanju otpada. U tu će se svrhu Grad Sveta Nedelja javiti na natječaj EU fondova za financiranje ovog javnog informiranja.

Odgovore vijećnicima pružili su i predstavnici tvrtke Eko Flor Plus d.o.o., koja je zadužena za odvoz otpada na području Svete Nedelje.

Klub vijećnika HDZ-a predložio je amandmane o broju odvoza i o uvođenju kante od 60 litara. Budući da su im amandmani odbijeni, članovi kluba napustili su sjednicu za vrijeme glasanja o ovoj odluci.