U Ivanić-Gradu otvoreno novo reciklažno dvorište Tarno

Na Dan grada u Ivanić-Gradu je i službeno otvoreno novo reciklažno dvorište Tarno, ukupne vrijednosti nešto veće od 1,3 milijuna kuna

Na Dan grada u Ivanić-Gradu je i službeno otvoreno novo reciklažno dvorište Tarno, ukupne vrijednosti nešto veće od 1,3 milijuna kuna, pri čemu je 85 posto sredstava sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

-Za ovaj projekt mogu izreći samo riječi pohvale. Od samih početaka do finalne izgradnje, svi uključeni u njegovu provedbu dali su maksimalne napore kako bi ovo dvorište što prije stavili u funkciju. Zahvaljujući EU sredstvima, Grad je ostvario još jednu veliku investiciju koja građanima donosi nove mogućnosti. Jedna od najvažnijih je besplatno dovoženje otpada u ovo dvorište, koji će se zbrinuti na održiv način- kazao je otvarajući dvorište zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj.

Na području grada javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada organizira Ivakop d.o.o., koji na području grada obavlja poslove organiziranog sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, kao i korisnih sastavnica komunalnog otpada.

Direktorica Ivakopa d.o.o. Sanja Radošević zahvalila sve svim partnerima koji su sudjelovali na projektu i Gradu Ivanić-Gradu kao prijavitelju na javni poziv za EU sredstva.

-Nakon intenzivnih radova, dočekali smo dan otvaranja reciklažnog dvorišta. Ovo će biti dodatna vrijednost našem gradu, a dugoročno ćemo smanjiti količine komunalnog otpada koje se odlažu na odlagalište. Zahvaljujući odvojenom prikupljanju od građana, korisne vrste otpada više ne završavaju na odlagalištu nego se predaju ovlaštenim sakupljačima radi daljnje oporabe i reciklaže- istaknula je direktorica Radošević.

Sav sakupljeni komunalni otpad kao i ostali sakupljeni neopasni otpad s područja grada Ivanić-Grada, općine Križ i općine Kloštar Ivanić odvozi se na odlagalište neopasnog otpada Tarno gdje se otpad uz prethodnu kontrolu zbrinjava odnosno konačno odlaže. U prvoj punoj kalendarskoj godini, nakon ishođenja uporabne dozvole, reciklažno dvorište moći će primiti 60 tona odvojeno prikupljenog otpada.