Zakon o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu