Općinsko vijeće Jakovlje odbilo stopostotno povećanje cijene Eko Flora za odvoz otpada

Prvom izmjenom proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu smanjeni su prihodi i rashodi. Razlog je što se neki planirani natječaji za financiranje projekata nisu otvorili, a za neke projekte nisu planirana dostatna sredstva. Stoga su u izmjeni proračuna također unijete i nove pozicije unutar programa temeljem natječaja na kojima su osigurana bespovratna sredstva.

Predloženom izmjenom proračuna napravljene preraspodjele unutar pozicija proračuna, a plan je do kraja godine prihodovati 12,6 milijuna kuna. Ovakva izmjena prihvaćena je većinom glasova vijećnika, kao i sve odluke koje proizlaze iz ove izmjene proračuna.

Jednoglasni su vijećnici bili kod odbijanja novog cjenika tvrtke Eko Flor plus d.o.o., a koja je zatražila gotovo stopostotno povećanje cijena za odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s područja općine Jakovlje.

-Sada moramo raskinuti ugovor s Eko flor plusom, ako ostanu kod ovog zahtjeva, te raspisati novi natječaj za koncesionara. Tada ćemo moći vidjeti koliku cijenu možemo osigurati za naše građane- rekla je načelnica Općine Jakovlje Sanja Borovec.

Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog za pokretanje postupka projektiranja uređenja parka u centru Jakovlja, a nastavlja se i evidentiranje nerazvrstanih cesta na području općine. To je potrebno kako bi se za sanaciju i rekonstrukciju tih ulica projekti mogli kandidirati za sufinanciranje od EU fondova, ministarstava i Županije.