Općinski proračun u Križu „težak“ 43,5 milijuna kuna

Ukupni prihodi i rashodi Općine Križ za 2020. godinu planirani su u iznosu od 43.571.000,00 kuna. Velik dio sredstava planira se izdvojiti za održavanje cesta što uključuje završetak uređenja Staklene ulice u Bunjanima, zatim proširenje Ulice Hrvatske mladeži u Novoselcu te asfaltiranje dijela Selske ulice u Novoselcu. Ulagat će se i u održavanje javnih površina, održavanje javne rasvjete, izgradnju i obnovu dječjih igrališta (u Rečici Kriškoj i Križu), pješačkih staza, društvenih domova (uređenje Vatrogasnog doma u Bunjanima te izgradnja novog Društvenog i vatrogasnog doma u Širincu), izgradnju i rekonstrukcija kanalizacijske mreže (Ulica Stjepana Matkovića i ulica Kriške Republike u Križu te dio Moslavačke ulice u Novoselcu) te uređenje naselja (prometno uređenje centra Križa, uređenje parka, izgradnja nadstrešnica na groblju).

U planu je sanacija stare vojne zgrade u Križu, odnosno sanacija krovnog dijela objekta, stolarije i pročelja. Također, planira se pokretanje uređenja Multimedijalnog centra u podrumskom prostoru Društvenog doma u Križu. Navedeni prostor koristio bi za održavanje različitih događanja za potrebe Općine i udruga, edukacije građana, natjecanja i slično. Za održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture planiran je iznos od 2.550.000,00 kuna, a za program gradnje objekata planirano je 15.600.000,00 kuna.

Nastavak projekta izgradnje dječjeg vrtića

Projekt koji se nastavlja u 2020. godini je izgradnja dječjeg vrtića. Kako bi iskoristi sve prostore kojima Općina raspolaže, u planu je i prenamjena te opremanje postojeće zgrade Dječjeg vrtića u Križu u kulturni centar, odnosno novu knjižnicu i čitaonicu, kao i rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u Sportskom parku Križ. Za predškolski odgoj odnosno proračunskog korisnika Dječji Vrtić Križ planira se izdvajanje u iznosu od 3.784.877,60 kuna.

Iznimno je važno i očuvanje povijesti i kulture stoga se planiraju postupci u smjeru buduće realizacije projekta arheološkog parka Sipčina. Jednako tako ulaže se i u postojeće kulturne objekte te planira nastaviti obnova Doma kulture Josip Badalić u Križu. U planu su i ostale investicije za koje je preduvjet i izrada planova, studija i strategija te ostale tehničke dokumentacije kao i realizacija sufinanciranja i potpora iz viših instanci vlasti.

Za poljoprivredu 670 tisuća kuna

U cilju daljnjeg poticanja poljoprivrede, kroz program Poljoprivreda planirana su sredstva od 670.000,00 kuna. Program socijalnih potpora planiran je u iznosu 680.000,00 kuna. Osobama slabijeg imovinskog stanja na području Općine Križ pomaže se kroz jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za ogrjev, podmirenje pogrebnih troškova, pomoći kroz program Crvenog križa i ostale socijalne potrebe.

Mislili se i na najstarije stanovnike te nezaposlene osobe za koje su predviđeni prigodni darovi za Božić u obliku naknade u vrijednosti 200 kuna. Roditeljima prilikom rođenja djeteta dodjeljuje se jednokratna novčana pomoć, a planirani iznos za 2020. godinu povećan je tako da za prvo dijete u obitelji roditelji dobivaju jednokratnu naknadu u iznosu 2 tisuće kuna, za drugo 2 500 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete po 3 tisuće kuna.

Za školstvo 730 tisuća kuna
Učenicima i studentima i nadalje će Općina Križ sufinancirati prijevoz i dodjeljivati stipendije. Sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je sa 730.000,00 kuna namijenjenih za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu, sufinanciranje produljenog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine te ostale potpore u cilju unaprjeđenja osnovnoškolskog obrazovanja.