Hrvatska do 2026. ulaže gotovo 216 milijuna kuna u zaštitu dječjih prava

Najviše novca ide za suzbijanje diskriminacije i socijalne isključenosti djece
djeca dijete

Za daljnje unapređenje zaštite dječjih prava, odnosno za provedbu Nacionalnog plana za prava djece, država će do 2026. izdvojiti gotovo 216 milijuna kuna, predviđeno je tim dokumentom koji je donijela Vlada. Uz njega, donijela je i Akcijski plan kroz koji do 2024. za razne aktivnosti planira izdvojiti 117,3 milijuna kuna, u ovoj godini 19 milijuna, a u idućoj te godini iza nje po 49,1 milijun kuna.

Mjeri li se po sredstvima, naglasak je na suzbijanju diskriminacije i socijalne isključenosti djece – za to država do 2024. planira izdvojiti gotovo 112 milijuna kuna, ukupno 206 milijuna do 2026. Plan je unaprijediti znanja o mentalnom zdravlju djece i rad timova za psihološke krizne intervencije, uključiti djecu u sportsko rekreativne aktivnosti, podržati roditeljstvo u obiteljima u riziku, poticati županije, općine i gradove da osnivaju vijeća za prevenciju kriminaliteta.

Značajna se sredstva planiraju usmjeriti i u zaštitu djece od svih oblika nasilja, u iduće dvije i pol godine 4,1 milijun kuna, do 2026. godine 6,8 milijuna. Te mjere uključuju podršku djeci žrtvama i svjedocima kaznenih djela, podršku djeci žrtvama obiteljskog nasilja, edukaciju osnovaca i srednjoškolaca radi sprečavanja raznih vrsta nasilja, podršku djeci žrtvama i počiniteljima međuvršnjačkog nasilja, prevenciju zlouporabe i ovisnosti o alkoholu, drogama i kocki itd.

U kreiranje procedura za uključivanje djece u razvoj i donošenje javnih dokumenata na razinama općine, grada, županije i države, poticanje gradova na osnivanje i djelovanje dječjih vijeća itd. do 2026. planira se izdvojiti gotovo dva milijuna kuna.

Vodit će se briga i o sustavnoj potpori za djecu u digitalnom okruženju, kroz preventivne programe usmjerene na medijsku pismenost, sigurnost i zaštitu djece na internetu i društvenim mrežama, plan je do 2026. uložiti 450 tisuća kuna.

Posebnim ciljem definirano je i djelotvorno pravosuđe u postupcima koji se odnose na djecu, za to se do 2026. planira izdvojiti 200 tisuća kuna. To uključuje unaprjeđenje rada specijaliziranih sudskih odjela za obiteljske predmete, edukaciju pravnika na poslovima za djecu i obitelj u centrima za socijalnu skrb, edukaciju posebnih skrbnika za zastupanje djeteta u zaštiti osobnih i imovinskih prava.

Hrvatska
Ostalo