Razgovor s načelnikom

BRUNO PERKOVIĆ, načelnik Stupnika: Rast proračuna i EU sredstva nadoknadit će negativne posljedice inflacije


Ušli smo u drugu polovicu 2023. u kojoj je Općina Stupnik nastavila s provedbom započetih projekata. Općinsko vodstvo nije stalo na tome, već je nastavilo i s pripremom novih projekata koje će aplicirati na novu financijsku omotnicu Europske unije. O kojim projektima je riječ, te što donose nove izmjene i dopune Prostornog plana otkriva nam načelnik Bruno Perković
20230628_145157~2

Načelniče na polovini ste drugog mandata, ide li ostvarenje projekata prema planu?

Dinamika provedbe planiranih projekata neznatno je izmijenjena. Morali smo se prilagoditi na vrlo izraženu inflaciju i porast cijena radova i usluga. Srećom, sve ove nepovoljne okolnosti prati i stalan rast proračuna. Ipak trebat će neko vrijeme da se u potpunosti nadoknadi potencijal kakav smo imali prije pandemije, dva potresa i rata u Ukrajini.
EU natječaji i bespovratna sredstva iz nove financijske omotnice (do 2027.) na koje će Općina prijaviti svoje projekte (reciklažno dvorište, dječji vrtić, ceste, kulturni centar…) sigurno će nadoknaditi i ublažiti inflacijski financijski stres.

Od projekata koji su vrlo blizu realizaciji moram istaknuti reciklažno dvorište, groblje i dječje igralište u Donjostupničkoj. I županijski projekti nove stupničke škole i rekonstrukcija Ulice Sv. Benedikta idu prema planu. Skupština Zagrebačke županije rebalansom proračuna i izmjenom programa Javnih potreba u školstvu u lipnju je osigurala sredstva za izradu projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu i prijavu na EU natječaj za financiranje izgradnje nove škole u Stupniku.

Kako gledate na najavljenu poreznu reformu i ukidanje prireza?

Pozdravljam ukidanje prireza, nećemo imati problem s prilagodbom na navedene izmjene. Podržat ću namjeru da se dohodak mještana porezno rastereti i u tom smislu Općina neće dizati stopu poreza na dohodak kako bi nadoknadila manjak prihoda od prireza. Kroz druge alate i dijalog s Vladom RH doći ćemo do rješenja kako ojačati lokalne proračune. Tu je s državne razine uvijek bilo razumijevanja, a rezultati su i više nego vidljivi.

Novim zakonom mijenjaju se i izborne jedinice. Kakav je Vaš stav o predloženoj izmjeni?

Naša izborna jedinica je prema novom prijedlogu kompaktnija i logičnija. Pozdravljam ovo rješenje koje će donijeti ravnomjerniju zastupljenost svih regija u Hrvatskom saboru.

U tijeku su izmjene i dopune Prostornog plana Općine Stupnik. Kakav je Vaš komentar na tu važnu temu?

Prostorni plan temeljni je dokument za razvoj općine u svakom smislu. Prostorno uređenje naselja u trenutnim uvjetima intenzivne izgradnje predstavlja veliki izazov. Osnovna zadaća samih izmjena je prilagoditi odredbe za provedbu plana novonastaloj situaciji i sve većoj urbanizaciji naselja. Namjera je u ulicama koje su u većem dijelu izgrađene i u kojima se većinom nalaze stambeni objekti proglasiti isključivo stambene zone i dozvoliti gradnju samo obiteljskih kuća. Ovime bi se zaštitila tradicionalna vizura mjesta i odredio planski razvoj naselja.

U posebno definiranim neizgrađenim dijelovima naselja i na prometnijim ulicama uglavnom županijske i državne razine ostale bi mješovite građevinske zone u kojima bi bila dozvoljena gradnja višestambenih zgrada i poslovnih prostora. Sve odredbe plana bit će detaljnije uređene kako bi imali jasan i detaljno razrađen okvir za gradnju bez previše manevarskog prostora kojim bi investitori mogli neprimjerenom gradnjom devastirati prostor. U samom planu nemamo mogućnosti velikih proširenja građevinskih zona jer postojeće još uvijek nisu dovoljno izgrađene.

EU fondovi dobar su potencijal za ostvarenje kapitalnih investicija. Koje projekte imate spremne za prijavu na natječaje za EU financiranje?

U lipnju smo odradili prijavu za reciklažno dvorište. U planu je još prijava općinskog vrtića za koji imamo ishođenu lokacijsku dozvolu. Za izgradnju groblja čekamo na mjeru 7.4.1., a prilika će u narednim godinama biti i za zgradu kulturnog centra i centralni općinski trg.

Čekamo i pozive za energetsku obnovu općinske zgrade, a u smislu smanjenja troška električne energije namjera je na sve općinske objekte (zgrada općine, zgrada DVD-a i sportski objekt NK Stupnik) uz EU financiranje postaviti sunčane elektrane. Zagrebačka županija pak priprema prijavu za gradnju nove škole na najavljeni skori EU natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Intervju
Stupnik